FOR SUNDHEDSPROFESIONELLE

OVERSIGT
Denne del af hjemmesiden er udviklet til dig, der er sundhedsprofessionel. Formålet er at hjælpe dig i dit arbejde, når en alvorligt syg patient har børn. Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 nationale anbefalinger for sundhedspersonalets håndtering af børn som pårørende til alvorligt syge patienter (se nedenstående boks).
I Norge, Sverige og Finland er lignende retningslinjer lovpligtige, og sundhedspersonalet er derfor forpligtiget til aktivt at afdække, om en alvorligt syg patient har børn, rådgive og informere forældrene, samt være opmærksomme på børnene, når de er på hospitalet og registrere dette i journalen. I Danmark er der på nuværende tidspunkt debat om at gøre sundhedsstyrelsens anbefalinger til lov.

Disse sider støtter dig som sundhedsprofessionel, så du bliver i stand til at opfylde sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. På siderne kan du finde en beskrivelse af din opgave som sundhedsprofessionel, når en alvorligt syg patient har børn. Du kan også finde vejledning om, hvordan du støtter forældrene i at støtte deres børn, samt om, hvordan du kan støtte børnene, når de er på hospitalet. Derudover kan du finde henvisninger til rådgivningsfunktioner og andet materiale.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge

For at sikre en overordnet ensartethed og kvalitet og dermed reducere graden af tilfældighed anbefales det, at sundhedspersoner foretager følgende i forhold til nedenstående kategorier af børn/unge:

 

Alle børn/unge

 • Afklarer, om der er børn/unge som pårørende til den alvorligt syge person, og identificerer fakta og omgivelser vedr. barnet/den unge
 • Afholder en samtale med forældrene/nærmeste omsorgsgiver og evt. barnet/den unge selv, hvor særlige forhold og eventuelle reaktioner afklares, og det afklares i hvilken grad barnet/den unge har behov for støtte og inddragelse
 • Giver forældrene/nærmeste omsorgsgiver råd og vejledning til at klare situationen og til at videregive alderssvarende information til barnet/den unge
 • Sørger for at støtten og inddragelsen af børn og unge er aldersvarende og på barnet/den unges præmisser

 

Mange børn/unge

 • Informerer barnet/den unge og forældrene om, hvor barnet/den unge kan møde ligestillede fx gennem børn og unge grupper og netværk
 • Hjælper unge pårørende med at finde den svære balance mellem at leve et ungdomsliv og støtte/være sammen med den syge
 • Giver barnet/den unge mulighed for et sygdomsfrit rum, hvor der bl.a. kan tales med andre end den syge om følelser vedr. sygdommen
 • Inddrager efter behov barnets/den unges nærmiljø, fx dagtilbud, SFO og skole
 • Henviser efter behov barnet/den unges og dets forældre til mulige professionelle støttende tilbud

 

Få børn/unge

 • Sikrer tidlig koordinering med relevante aktører med myndighedskompetencer (fx kommunen) på de områder, hvor børn har særlige behov
 • Vurderer, om sundhedspersoner skal påtage sig en mere aktiv rolle for at sikre, at sårbare børn og unge får den nødvendige støtte og hjælp ud fra en vurdering af forældrenes/nærmeste omsorgsgivers ressourcer

 

Se Sundhedsstyrelsens Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge

Pin It on Pinterest